جامع ترین راهنمای فارسی عمومی

17,500 تومان

جامع ترین راهنمای فارسی عمومی جامع ترین راهنمای فارسی عمومی

نام کتاب: جامع ترين راهنماي فارسي عمومي
تدوین: عليرضا اشرفي
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 342 صفحه
نوبت چاپ: دوم
چکیده ای از کتاب:
کتاب حاضر بارها به زیور طبع آراسته و در راستاي مطالعه جامع،کار را براي دانشجویان گرامی آسان نمـوده چـرا که عبارات مهم و درخور توجه در مواد آزمونی سطر به سطر مورد نظر مؤلف قرار گرفته است و با دقـت لازم شـرح شدهاند و اگر با ژرفنگري خوانده شود.میتوان گفت دانشجویان به تمامی پرسش هاي هر درس مـی تواننـد پاسـخ درست بدهند.
شیوه تنظیم مطالب به این صورت استکه ابتدا نکات مهم تاریخ ادبیات،توضیح معـانی و ترکیـب هـاي هـر درس آورده شده است وبخش بعد به شرح آموزه ها و دانشهاي ادبی متون اختصاص داده شـده اسـت دسـت آخـر نیـز معانی و مفهوم اشعار و متون نثر قدیم آورده شده است.
همچنین کتاب دارای آزمون های سالیان متوالی میباشد 6دوره آزمون فراگیر پیام نور و 6 دوره آزمون داخلی پیام نور .

فهرست:
بخش اول:شرح درس
بخش دوم: دانشهاي ادبی
بخش سوم: آزمونهاي فراگیر و امتحانات پایان ترم

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟