نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(سیمی)

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :522
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

140,000 تومان

نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(رقعی)

140,000 تومان

نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(سیمی) نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(سیمی)

نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 1392/12/4(سیمی)
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 299 صفحه
نوبت چاپ: سوم
چکیده ای از کتاب: این کتاب دربردارنده ی متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 1392 می باشد.
شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 1392 دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد:
1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده.
2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است.
3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده.
4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح داده شده.
همچنین قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی دارد مناسب برای افرادی که یادداشت های بیشتری دارند.

فهرست:
بخش اول: کليات
بخش دوم: کشف جرم و تحقيقات مقدماتی
بخــش ســوم: دادگاه هــاي کيفــري، رســيدگی و صــدور رأي
بخش چهارم: اعتراض به آراء
بخــش پنجــم: اجــرای احــکام کيفــری و اقدامــات تأمينــی و تربيتی
بخش ششم: هزینه دادرسی
بخش هفتم: سایر مقررات
بخــش هشــتم: آیيــن دادرســی جرایــم نيروهــای مســلح
بخش نهم: دادرسی الکترونيکی
بخش دهم: آیين دادرسی جرایم رایانه ای
بخــش یازدهــم: آیين دادرســی جرایــم اشــخاص حقوقــی
بخش دوازدهم: سایرمقررات

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟