مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :429
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

22,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

22,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب:

از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات 1383و1387
-قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مصوب 1367مصوب 1383
-قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1387
-قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1371
- قانون تسری مفاد تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابستهمصوب 1377
-قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387
-قانون استفساریه تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367-مصوب1384
-قانون تفسیر بند (الف) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380مورخ 1397
-قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379-1390
-قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1383مصوب 1385
-قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72( و )77 و )تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371-مصوب1379

بخشدوم:آیین نامه ها
-آیین نامه کارهای سخت و زیان آورمصوب 1371
-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1368
-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآورمصوب 1385
-آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72( و )77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371مصوب 1380 مصوبه 1385
-دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیانآور
- آیین نامه اجرایی قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغلان سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته مصوب 1379
-آییننامه پرداخت فوقالعاده سختی کار انتظامی مصوب 1383

 بخش سوم: تعیین مشاغل سختو زیانآور واحدهای مربوطهو تصویب نامه ها
-تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بهزیستی کشور مصوب 1374
-تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمصوب 1374
- تعیین مشاغل سخت و زیان آور در واحدهای توانبخشی و بازپروری سازمان بهزیستی کشور مصوب 1378
-تعیین شغل مسئول امور فوریت های پزشکی در وزارت بهداشت به عنوان شغل سخت و زیان آور مصوب 1375
-تعیین مشاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مشاغل درجه سه، درجه دو و درجه یك سخت و زیان آور مصوب 1375
-تعیین مشاغل تکنسین اتاق عمل و تکنسین آزمایشگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه یك مصوب 1376
- تعیین تعدادی مشاغل در شرکت مخابرات ایران تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه 3مصوب 1374
-مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات ایران مصوب 1374
-تعیین مشاغل کارشناس امور روانی، کارشناس امور اجتماعی مددکار اجتماعی و کار درمان شاغل در مراکز آموزش و درمانی روانپزشکی رازی به عنوان مشاغل درجه (2) سخت و زیان آور مصوب 1375
-تصویب نامه درخصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367-مصوبه 1395
-تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386
-فهرست تعیین30 شغل از مشاغل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1374
-تصویب نامه راجع به تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سیمان سپاهان مصوب 1375
-تصویب نامه در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور در شرکت سهامی گوشت کشور مصوب 1375
-تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان پزشکی قانونی کشورمصوب 1376
-تصویب نامه درخصوص محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور در بخش صنعت نساجی مصوب 1390
-تصویب نامه راجع به استفاده پرستاران و بهیاران از مزایای مقرر در تبصره 3ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1368

بخش چهارم:از قوانینو آیین نامه های مرتبط
- مواد مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور از قانون کار مصوب 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام
-از از آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386
-از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1384
-از آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388
-از آیین نامه استخدامی شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب 1385
-از آییننامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران مصوب 1383
-از آییننامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها مصوب 1349
-از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374
-از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382
-از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368
-از آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388
-از قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1383
-از قانون اصلاح تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1390
-ازقانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76مصوب 1371مصوب 1379
-ازقانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
- از آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 1378
-تفویض وظایف و اختیارات هیئت وزیران در خصوص اشتغال به کار بازنشستگان و بازخرید شدگان، استخدام و تعیین برخی مشاغل سخت و زیانآور به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی مصوب 1377

بخش پنجم:آرای وحدت رویهو نظریات مشورتی
-رأی شماره 745 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تبصره 1بند5آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1368تاریخ 1396
-بخشنامه 46/3 مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی مورخ 1396
-رأی شماره 88/462 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال جزء (الف) بند 2ماده 12 آییننامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 1386
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب هیئت وزیران به شماره 22686ت33750ه مورخ1385
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/89/412 مورخ 1390 تاریخ 1389 شماره دادنامه 225 کلاسه پرونده 412/89
-آراء شماره 1017الی1021هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/90/311.مورخ 1392
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/90/444/مورخ 25/11/1390
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/90/444 مورخ 1390/11/24
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/102/89 خمورخ 1389/3/29
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه101/89/ مورخ 1389/4/13
-رأی شماره 4 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور
-رأی شماره 231 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی شماره ه/144/87-1387/4/24
-رأی شماره 311 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور شماره ه/256/87-1387/5/16
-رأی شماره 652 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی جزو سابقه کار در کارهای سخت و زیان آورمحسوب میشود شماره ه/738/87-1387/10/15
-رأی شماره862 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان
-رأی شماره 865 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور
-رأی شماره 484 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیته استانی در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/483/87-1387/8/5
-رأی شماره 515 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور در شرکت های دولتی شماره ه/253/87-1387/8/4
-رویه قضایی- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2.4.15.17.32 و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ه/558/86-1387/3/25
-رأی شماره های 695 الی699 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور و تأیید آراء شعب 12 و 16 دیوان عدالت اداری شماره ه/96/985-1396/9/20
-رأی شماره 745 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره1بند5 آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1368-- شماره ه/95/1346-1396/8/25
-رأی شماره 33 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست شماره ه/96/44-1396/2/6
-رأی شماره 1043 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور شماره ه/566/93-1393/7/9
-رأی شمارههای 800-788-787 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/606/91-1393/2/16
-رأی شماره های 61-65 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/523/87-1392/2/16
-رأی شماره 1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/588/86-1386/11/21
-رأی شماره دادنامه 531.455-446 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال شماره ه/444/90-1390/11/25
-رأی شماره 225 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور نخواهدبود شماره ه/412/89-1390/1/15
-رأی شماره 91 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد شماره ه/102/89-1389/3/29
-ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیانمصوب هیئت وزیران به شماره 22686ت33750ه مورخ 1385/3/6
-رأی وحدت رویه شماره4484-1389/6/13 - مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)معترض: اداره کل حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران مرتبط با مواد 101و102آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 7/93/2897-1393/11/20 مرتبط با ماده 143 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم لاجرا
-نظریه شماره 2914/7 مورخ 1387/5/16

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟