مجموعه قوانین و مقررات روادید و گذرنامه

12,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات روادید و گذرنامه مجموعه قوانین و مقررات روادید و گذرنامه

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 146 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین و مقررات روادید وگذرنامه که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات روادید وگذرنامه را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون گذرنامه مصوب1351  با آخرین اصلاحاتو الحاقات تا تاریخ1390
- قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب1351 راجع بهشرایط صدور گذرنامه برای رانندگانو كمك رانندگان خط ترانزیت موضوع ماده4 آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتبارات عمرانی مصوب 1343 که از معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده می نمایند مصصوب 1360
-قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب1367 اصلاحی1381
-قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب1310 با اصلاحات1367
-قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای كشورو اصلاحبعضیاز مواد قانون گذرنامهو قانونورودو اقامت اتباع خارجه در ایرانمصوب1367
-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تسهیلتشریفاتاعطایروادیدبه بازرگانان كشورهایعضوگروهدی8-_d8) مصوب 1382
-قانونموافقت نامهتسهیلصدورروادیدبرایبازرگانانكشورهایعضوسازمانهمكاریاقتصادی( اكو) مصوب 1375
- قانون نظارت بر مسافرت های خارجی كاركنان دولت مصوب1373
-قانون دریافت عوارض خارجاز كشور مصوب 1364قانون دریافت عوارض خارجاز كشور مصوب1377
-قانونلزومبازرسیوانگشت نگاریازاتباعآمریكاییدرمبادیورودیكشورمصوب1385

بخشدومآیین نامه ها
-آیین نامه اجرایی پروانه كد زیارتی موضوع بند1ماده29 قانون گذرنامه1351 مصوبه1363
-آیین نامه اجرایی صدور پروانهگذركاركنان وسائط نقلیه آبی موضوعبند2 ماده29 قانونگذرنامهمصوب1351 مصوبه1381
-آیین نامه اجراییبند3ماده 29  قانون گذرنامه1351  مصوبه1363
-آیین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوبهدر تاریخ1352
-آیین نامه اجرایی صدورسند مسافرت پناهندگان سیاسی مصوب1366
-آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجیدر مناطقآزاد تجاری- صنعتیجمهوری اسلامی ایران مصوب1372  با اصلاحات تا1382
-آییننامهصدورروادید15 روزهمصوب 1384
-آیین نامهنحوهبازگشتپناهندگانوآوارگانعراقی ساكن دركشوربهعراقمصوب1382
-آییننامهنحوهآموزشاتباعخارجیمصوب1395
-آیین نامهاجراییماده180 قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایرانمصوبه1379
بخشسومتصویب نامه ها
-تصویب نامهمقرراتورودواقامتاتباعخارجیدرمناطقآزادتجاری-صنعتیجمهوریاسلامیایرانمصوب1373
-تصویب نامه راجعبه آیین نامه مربوطبهتعیین مناطق ممنوعه ترددو اسكاناتباع خارجیدر مرزهای كشور مصوبه هیئت وزیراندر تاریخ1381
-تصویب نامههیئتوزیرانراجعبهروادیدورودبهایرانبرایتجارفرشمصوب1381
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوریهند
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایسیاسی،خدمتو رسمیبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریكوبا
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوریصربستان
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامههایسیاسی،ویژهوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریپرتغال
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایخاصیاخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریسوسیالیستیویتنام
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریرومانی
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه های سیاسی، خدمت، عادی و مدارک مسافرتی بازگشت (برگعبور) بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت جمهوری ارمنستان
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نودروزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریمالتبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایسیاسیبیندولت جمهوریاسلامیایرانودولتجمهورییونانبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یكطرفه بیست روزه برای ورود دارندگانگذرنامه های عادی جمهوریعربیمصربهجمهوریاسلامیایران
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران وجمهوریچندملیتیبولیوی
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتزیمبابوهبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو روادیدسي روزه برايدارندگانگذرنامه هاي سیاسي و خدمت بین دولت جمهوري اسلاميایرانوجمهورياسلاميموریتانيبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریغنا
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتبوركینافاسو
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریتوگو
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریگینهبیسائو
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتجمهوریمالاوی
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید (با اقامت حداكثریك ماهه) برای دارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولتجمهوریاسلامیایرانودولتپادشاهیكامبوج
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتپاراگوئه
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتجمهوریجیبوتی
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برایدارندگان گذرنامه سیاسی، رسمی، مخصوص و خدمت بین دولتجمهوریاسلامیایرانودولتاكوادر
-تصویب نامهدرخصوصمقرراتلغوروادیدشصتروزهبرایدارندگانگذرنامه هایسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریبولیوی
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید شصت روزه برایدارندگانگذرنامهسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهورینیكاراگوئه
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید سه ماهه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریساحلعاج
-تصویب نامهدرخصوصتعرفهصدورگذرنامهبرایافرادزیرهجدهسالتماممصوبه1388

بخشچهارم:مواردمربوطه
-ازقانونمجازاتاسلامیمصوب1392
-ازقانونحمایتازكودكانونوجوانانبی سرپرستوبدسرپرستمصوب1392
-از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376اصلاحی1389
-ازقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی-اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایرانمصوب1383
-از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایرانمصوب1379
-ازقانونكارمصوب1369
-ازقانوننیرویانتظامیجمهوریاسلامیایرانمصوب1369
-ازقانونحملونقلوعبوركالاهایخارجیازقلمروجمهوریاسلامیایرانمصوب1374
-از قانون تشك یل سازمان میراث فرهنگیو گردشگری مصوب1382
-ازقانونموافقت نامهتأسیسمقربینسازماناسلامیآموزشی، علمیوفرهنگی(آیسسكو)وجمهوریاسلامیایرانمصوب1384
-اجازهبرقراریمقرراتلغوروادید یكماههبرایگذرنامه هایسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتیمن
-اجازه برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برای گذرنامه سیاسی وخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتسلطنتیعمان
-اجازه برقراری مقررات لغو روادیدیك ماهه برای گذرنامه های سیاسیوخدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت پادشاهی بحرین
-دستورالعمل اجرایی ماده13 آیین نامه اجرایی ماده91  قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب1390
-ممنوعیت مسافرت اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران با گذرنامهعادیبهكشورعربستانسعودیدرموسمحجمصوبه1373 باآخریناصلاحاتوالحاقاتتاتاریخ1380
-ممنوعیتسفراتباعایرانیبهسرزمینفلسطیناشغالی
-نحوهصدورمجوزورود بهكشورواقامتاتباعبیگانه ایكهبنابهتقاضایدستگاه های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات بهكشور مسافرتمینمایندمصوبه1368بااصلاحات1375
-اجازهصدورروادیدبرایاتباعخارجهبه منظورانجاممعاملاتفرشبهایرانمصوب1376
-موظفشدنوزارتامورخارجهجهتصدورویزایورودمكرریك سالهبرایسرمایه گذارانخارجی، پرسنل وكاركنانمنسوب بهدستگاه هاحسباعلامرؤسایدستگاه هامصوب1382
-موظف شدنوزارتامورخارجهبهاستقرارنمایندگانخوددرفرودگاه هایبین المللی امام خمینی(ره )،مهرآباد،شیراز،اصفهان،تبریزومشهدبرایصدورروادیدبرایاتباعخارجیمتقاضیروادیدكهفاقدروادیدورودیمیباشندمصوب1383
-استقرارنمایندگانوزارتامورخارجهدرفرودگاه هایبین المللیامامخمینی (ره )، مهرآباد، شیراز،اصفهان، تبریز و مشهدبه منظور صدورروادیدورودجهانگردیهفتروزهمصوب1384
-اصلاح روش اخذ گذرنامه از مسافرین عازم خارج از ك شورمصوب1370
-از موافقت نامه چارچوب حمل و نقل عبوری (ترانزیت) اكو مصوب1385
-ارسالنامه هایرفعممنوعیتخروج ازكشوربه وسیلهمأمورانبهادارهگذرنامهمصوب1362
-لزومكاملبودنمشخصاتارسالیافرادممنوع الخروجبهادارهگذرنامهمصوب1366

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟