مجموعه قوانین و مقررات جانبازان،شهدا و ایثارگران

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :392
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

35,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جانبازان،شهدا و ایثارگران

35,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جانبازان،شهدا و ایثارگران مجموعه قوانین و مقررات جانبازان،شهدا و ایثارگران

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جانبازان، شهدا و ایثارگران

تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 390 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانینو مقررات جانبازان، شهدا و ایثارگران که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات جانبازان، شهدا و ایثارگران را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391
-قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 1368
-اصلاح و تكمیل اساسنامه طرح شاهد مصوب 1385
-قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب1394
-مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1388
-قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب 1389
-قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات 1384
-قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1377
-قانون تسری امتیازهای اعطاشده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته، همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377
-قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی داشته اند مصوب 1377
-قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1376
-قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حكم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب 1376
-قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی ( ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 اصلاحی 1376
-قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1376
-قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی- مصوب 1378
-قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب 1368
- قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 1372
-قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند مصوب 1372- اصلاحی 1389
-قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان مصوب 1378
-قانون شمول قوانینی که در مورد شهدا و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا میگردد به اسراء و مفقودالاثرها و خانوادهایشان مصوب 1369
-قانون حمایت از افرادی که توسط گروهك های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می شوند مصوب 1389
-قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368
- قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365
-قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 373 با اصلاحات بعدی
-قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب1387
-کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب1372 با اصلاحات بعدی
-قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی ک ه حداقل 9 ماه متوالی یا یك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهمصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخشدوم:آیین نامه ها
-آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1393
-آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1396
-آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1396 با اصلاحات 1397
-آیین نامه اجرایی ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1395
-آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1395
-آیین نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1394
-آیین نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب 1388
-آیین نامه تشكیل شورای مشاوران وزرا و مسئولان فرهنگی در امور ایثارگران مصوب 1382اصلاحی 1383
-آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391
-آیین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان مصوب 1369
-آییننامه اجرایی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1378
-آیین نامه اجرایی قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری، به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته، همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با اصلاحات بعدی
- آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی داشتهاند مصوب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 1373 با اصلاحات بعدی
-آیین نامه اجرایي مواد (9و11) قانون تسهیلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1377
- آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1378
- آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1379
-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385
- آیین نامه اجرایی مواد (20( و )22) قانون حمایت از آزادگان( اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور، در ارتباط با وظایف وزارت آموزش وپرورش مصوب 1369
- آیین نامه اجرایی قانون استخدام جانبازان و اسراء و افراد خانوادههای شهداء مصوب جلسه مورخ 1368 با اصلاحات و الحاقات1369
-آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1373
-از آیین نامه اعطای تسهیلات مسكن و نوسازی و بهسازی مسكن روستایی مصوب 1385
-آییننامه تأمین مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 1391
-آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدامصوب 1395 اصلاحی 1397
-آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حكم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)مصوب 1393
-اصلاح بند (7) ماده (1) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حكم شهید و سایر مصادیق ایثارگری 1394 (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)
- آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید جانباز و اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب 1371 اصلاحی 1374
-آیین نامه اجرایی قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1377
-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1379
-آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد مصوب 1385
- آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان مصوب 1370 با آخرین اصلاحات و الحاقات
-آیین نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آزادگان مصوب 1369
-آیین نامه اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1378
-اصلاح آیین نامه اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشورمصوب 1379
-آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1374


بخشسوم:مصوبات،طرحهاومواردمرتبط
-مصوبه شورای عالی اداری راجع به تغییر نام بنیاد شهید، جانبازان و آزادگان به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1383
-مصوبه شورای عالی اداری راجع به کارت شناسایی جدید ایثارگران مصوب 1385
-مصوبه سیاست ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش مورخ 1396
-تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1391
-تصویب نامه در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمی مصوب 1377
-تصویبنامه راجع به اختصاص مبلغ پنجاه میلیون ریال از سوی وزارت مسكن و شهرسازی به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1385
-تصویب نامه درخصوص تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390
-تصویب نامه راجع به پرداخت تسهیلات بانكی به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1386
-عضویت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی مصوب 1391
-عضویت بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای عالی جوانان مصوب 1383
-طرح الزام بانك ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 1380
-طرح ادغام نهادهای متولی امور ایثارگران مصوب 1382
-ایجاد دفتر خاص رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه ها مصوب 1370
-اجازه اعطای نشان ایثار از مجموعه نشان های عمومی به ایثارگران مصوب 1373
-از قانون اجرای احكام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395
-از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر مصوب 1394
-از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394--1390)مصوب 1389
-از آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 1388
-از قانون اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب1390
-از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1400-1396))مصوب 1395
-از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب 1393
-ازآییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381
-ازآییننامه اجرایی قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1366
- فصل سوم: شرایط و اولویت خریداران
-ازآییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب 1390
-از ضوابط و شاخص هاي سازماندهي، طراحي و تنظیم تشكیلات دستگاه هاي اجرایي مصوب 1388
- موادی از آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (139) و بند «د» ماده (141)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
- واگذاری امور معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از ارتش و سپاه به بنیاد شهید مصوب 1362

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟