مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضالب

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :442
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

40,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضالب

40,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضالب مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضالب

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضلاب
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب:
از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانینو مقررات آب و فاضلاب که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات آب و فاضلاب را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانونتشكيلشركتهايآبوفاضلابمصوب1369
-قانونتوزيععادلانهآبمصوب1361
-قانونآبونحوهمليشدنآنمصوب1347
-قانونتسهيلبرقيكردنچاههايكشاورزيمصوب1380
-قانونايجادتسهيلاتبرايتوسعهطرحهايفاضلاب وبازسازيشبكههايآبشهريمصوب1377
-قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی 1383
-قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-قانون تسریع در برقی کردن موتور چاه های کشاورزی مصوب 1378
-قانون تفسیر قانون تسریع در برقی کردن موتور چاه های کشاورزی مصوب 1378/3/19 و بند ج تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
-قانون ایجاد تسهیلات برای توسعهع طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377
-قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب 1374
-قانون حفظ و تسبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1362
-قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها مصوب 1354
-قانون حفظ و حراست منابع آب های زیر زمینی کشور مصوب 1345
-قانون راجع به قنوات مصوب 1309
-قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از الودگی با مواد نفتی مصوب 1354
-قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 1369
-قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363
-قانون تفسیر تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 1380
-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفهمصوب 1371
-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا
-قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه (ب)پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا
-قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب 1374
-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب 1387
-قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز مصوب 1396
-قانون توسعه و بهینه سازی آاب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394
-قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب
-قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389
-قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور مصوب 1381
-از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)1395
-لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مشور مصوب 1359
-قانون حفاظتاحسا و مدیریت تالاب های کشور مصوب 1396
-قانون تسریع در برقی کردن موتور چاه های کشااورزی مصوب 1378

بخش دوم:آیین نامه ها
-آييننامهاجراييمواد(2)و (3)قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1396
-آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی مصوب 1391
-آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو مصوب 1387
-آیین نامه واگذاری تاسیسات آب و فاضلاب ،ماشین آلات و املاک مربوط به شرکت های آب وفاضلاب مصوب 1383
-آیین نامه اجرایی(7)ماده واحده قانون تشویق سرمایهگذاری در طرح های آب کشور مصوب -1382
-آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375
-آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373
-آیین نامه اجرایی فصل دوم:قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363
-آیین نامه تکیل هئیت های سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها موضوع مادتین 19و20 قانون توزیع عادلانهع آب مصوب 1363
-آیین نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1372
-آیین نامه اجرایی فصل سوم:قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1348
-آیین نامه نحوه حفاظت،احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب 1394
-آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها،انهار،مسیل ها،مرداب ها،برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ،آبیاری و زهکشی مصوب 1379
-آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378
-آیین نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی می شود
-آیین نامه حریم مخازن ،تاسیسات آبی،کانال های عمومی آبرسانی،آبیاری و زهکشی مصوب 1371
-آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رود خانه ها وانهار و مسیل ها و مرداب ها وبرکه های طبیعی مصوب 1370
-آیین نامه و مقررات حفاظتی حفرچاه های دستی مصوب 1364
-آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363
-آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363
-آیین نامه حفظ جان کودکان از خطر حوض و استخر و آب انبار مصوب 1340
-آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت اب بهای زراعی به کلیه سازمانهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1369
-آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از دذآمدهای دولت و مصرف آن در مواردی معین مصوب 1384 و ماده 57 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
-آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375
-آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق بردات جدید آب)مصوب 1381
-آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1374

بخش سوم:موارد مرتبط
-اساسنامه انجمن بین المللی آب
-اساسنامه شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان مصوب 1386
-کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
-کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا
-اساسنامه شرکت های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مصوب 1381
-اصلاح ماده(6)اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان مصوب 1386
-تصویب نامه در خصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلف مصوب 1388
-راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کور مصوب 1382
-واگذاری قطعی مالکیت و دارایی های ایجاد شده از محل طرح های غیر انتفاعی آبرسانی و آب و فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب استان ها
-ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب مصوب 1387

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟