مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی

30,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 399 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانینو مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قانون
-قانوندریایيمصوب1343باآخریناصلاحاتوالحاقات
-قانوناراضيمستحدثوساحليمصوب1354
-قانوناختياراتمالي واستخدامي سازمان بنادر وكشتي راني وتشكيلگاردبنادروگمركاتمصوب1348
-قانونتسری ع درامرتخليه وبارگيريكشتي ها دربنادرمصوب1395
-قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389
-قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387
-قانون مناطق دریایی جمهوری اسلای ایران در خلیج فارس . دریای عمان مصوب 1372
-قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374
-قانون معافیت پرسنل و خدمه ارگانها و سازمان های دریایی از پرداخت عوارض موضوع ماده 7 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1371
-قانون تاسیس سازمان شیلات ایران مصوب 1383
-قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور مصوب 1370
-قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها به طریق دوبه کاری مصوب 1360
-قانون پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی مصوب 1367
-قانون اجازه تصویب قواعد و مقررات فنی کنوانسیون های بین المللی دریایی مصوب 1355
-قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب 1339
-قانون حفظ دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354
-قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاه مصوب 1313
-قانون تعیین حدود ابهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 1338
-قانونتعيينحریمدریاچهاحداثيدرپشتسدهامصوب1344
-قانون تغ ييرنامسازمانبنادر وكشتی رانی بهسازمانبنادر ودریانوردي
-قانون موافقت نامهتحدیدحدودمرزدریایيدر دریای عمانبین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان مصوب 1394
-موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
-قانون موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بینجمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
-قانون تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین مصوب 1350
-موافقت نامه مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین دولت شاهناهی ایران و دولت بحرین
-قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین ایران و امارات عربی متحده
-قانون موافقت نامه راجع به خط مرزی حدفاصل فلات قاره بین ایران و قطر 1348
-موافقت نامه راجع به خطر مرزی حدفاصل فلات قاره بین ایران و قطر
-قانون موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی مصوب 1347
-موافقت نامه مربوط به حاکمیت برجزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی
-قانون عضویت سازمان بنادر و کشتی رانی در اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ها مصوب 1347
-قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتی رانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1348
-لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1358

بخش دوم: آیین نامه ها
-آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های بارشماری در بنادر کشور
-آیین نامه اجرایی ماده 28قانون دریایی ایران مصوب 1396
-آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون دریایی
-آیین نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کتی ها 1344
-آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1386
-آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناور های دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن لنج تجاری و ساماندهی و نوسازی آن شناورها مصوب 1396
-آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار مصوب 1394
-آیین نامه اجرایی تبصره 3. ماده 3 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی درمقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1393
-آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون حفاظت دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی وزارت مصوب 1392
-آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حفاظت دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1392
-آیین نامه آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب 1388
-آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1388
-آیین نامه سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب 1348
-آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی موضوع بند 2 ماده 29 قانون گذرنامه مصوب 1381
-آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 1378
-فهرست:مناطق آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب های بین المللی موضوع ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه مربوط به وظایف و طرز کار شورای عالی اقیانوس شناسی کور و کمیته های هفتگانه آن مصوب 1373
-آیین نامه نحوه انجام پژوه ها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1377
-آیین نامه اجرای صدور گواهی نامه عمومی مخابرات رادیویی دریایی (رادیو اپراتوری دریایی)مصوب 1364 با آخرین اصلاحات و الحاقات
-آیین نامه اجرایی صدور گواهی نامه افسری مخابرات کشتی (رادیواپراتوری)
-آیین نامه اجرایی لوایح قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاها ی موجود در بنادر مصوب 1358 و تخفیف هزینه های انبارداری کالاهای وارده مصوب 1358
-آیین نامه مالی سازمان بنادر و کشتی رانی
-آیین نامه معاملات سازمان بنادر و کشتی رانی
آیین نامه اجرایی صدور و اعطای گواهینامه ی خدمات دریایی افسران نیروی دریایی جمهوری
-آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی
-آیین نامه راجع به گواهی نامه رانندگی قایق ها مصوب 1348
-آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات راهنمایی کشتی ه
-آیین نامه صدور کجوز و نحوه فعالیت شرکت های تخلیه و بارگیری در بنادر کشور
-آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری-دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
-آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتی رانی
-آیین رسیدگی به شکایت در کشتی مصوبه شماره80043 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورخ 1394
-آیین نامه صدور مجوز ونحوه فعالیت شرکت های راهبردی پایانه های بندری کالا

بخش سوم:تصویب نامه ها
-تصویب نامه در خصوص تامین امکانات لازم سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور جهت حضور 24 ساعته گروه پاس کشتی ها
-تصویب نامه راجع به تعیین ضوابط پرداخت حق.قو و مزایای کارکنان سازمان بنادر و کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372
-تصویب نامه در خصوص استفاده از خریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی مصوب 1380
-تصویب نامه راجع به اصلاح تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 1352
-تصویب نامه درخصوص معافیت سامانه (سیستم)جهانی اضطرار و ایمنی دریایی از پرداخت حق استفاده از فرکانس مصوب 1394
-تصویب مواردی بهمنظور حمایت از صنعتی کشتی سازی مصوب 1367
-مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم شصت متر ساحل دریا مصوب 1387
-اساسنامه شیلات ایران مصوب 1384
-نظامنامه شرایط عبور و توقف کشتی های جنگی خارجی در آب ها و بنادر ایران مصوب 7 شهریورماه

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟