مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

17,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات ثبت احوال
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین ومقررات ثبت احوال که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین ومقررات ثبت احوال را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
فصلاول:قوانین
-قانون ثبت احوال مصوب 1355با آخرین اصلاحات والحاقات 1363
-قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1367
-قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370
-قانون لغو قانون انگشت نگاری عمومی 1362 مصوب 1368
-قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312
-قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376

فصلدوم:آیین نامه ها
-آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (5) قانون ثبت احوال 1363 مصوب 1385
-آیین نامه اجرایی ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 18.10.63مصوب 1364هیئت وزیران
-آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355
- آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 1378
-آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی (مورخ 1368/3/7 مجلس شورای اسلامی) مصوبه 1368 هیئت وزیران
-آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف مصوبه 1356 هیئت وزیران
-آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی مصوبه 1387 هیئت وزیران
-آیین نامه رویه شناسایی مشكوك التابعین و مدعیان تابعیت ایران - مصوبه 1382 شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در تاریخ
-آیین نامه اجرایی ولادت اطفال متولد ار اتباع خارجی مقیم ایران مصوب 1383
- آیین نامه چاپ و تحویل شناسنامه مصوبه1379 هیئت وزیران

فصلسوم:مواردمرتبط
-بخش اول: آراء وحدت رویه
بخش دوم: نظریات مشورتی
بخش سوم: بخشنامه ها
بخش چهارم: قوانین مرتبط
-از قانون مدنی مصوب 1313-1314
-از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
-از قانون اصلاح ماده (11) آیین نامه اجرایي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان مصوبه 1385 هیئت وزیران
-از قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390
-از قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوبه 1368 مجلس شورای اسلامی
-از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392
- از مصوبه وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید مصوبه 1369 هیئت وزیران
-از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391
-از آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه 1384 هیئت وزیران
-از آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1387
-مصوبه شورای عالی اداری درخصوص شاخص های اختصاصی ارزیابی عملكرد سازمان ثبت احوال کشور مصوبه 1383شورای عالی اداری

بخش پنجم: خدمات ثبت احوال

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟