چالش‌ها و خلاهای قانونی در حمایت از زنان بی‌سرپرست

15,750 تومان

چالش‌ها و خلاهای قانونی در حمایت از زنان بی‌سرپرست چالش‌ها و خلاهای قانونی در حمایت از زنان بی‌سرپرست

نام کتاب: چالش‌ها و خلاهای قانونی در حمایت از زنان بی‌سرپرست
تدوین: مهدی جودی - سپهر اسمعلیان افشار
مشخصات ظاهری: 139 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب:
این نوشتار در خالل چهار فصل تهیه شده است،
فصل اول مقدمه
و در فصل دوم، به منظور به دست دادن پیشنیاز اطالعاتی الزم، به بیان مفاهیم و مبانی مرتبط با بیسرپرستی و خودسرپرستی زنان پرداخته شده است.
فصل سوم بیانگر انواع ِ معضالت اجتماعی، اقتصادی و فردی است که زنان بیسرپرست با آن مواجه هستند، هدف از نگارش این فصل تبیین مواردی است که نیاز به حمایت در آن احساس میشود.
در فصل چهارم به شرح و مطالعه راهکارهای تئوریک و قانونمحور در حمایت از زنان بیسرپرست پرداختهایم. در این فصل سعی شده تا در حد امکان، برخی خالءها، تناقضات و چالشها بیان گردد و در نهایت به جمعبندی مجموعه فصول و نتیجهگیری اختصاص دارد.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟