قوانین خاص حقوقی 09035116815☎️ - قانون یار چتردانش

قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي الزم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبال طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.

قوانین خاص حقوقی

در بخشی از این کتاب می خوانیم :

رأی وحدت رویه

1353/09/04 مورخ 71 شماره

موضوع:

قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي الزم العمل باشد به كليه

دعاوي كه قبال طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.

متن رأی:

نظر به اين كه ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجرصراحت دارد بر اين كه )هر محلي كه براي پيشه و

كسب و تجارت يا سكني تا به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون

خواهد بود( و به موجب ماده 26 كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد، ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است، اعتبار دارد و با التفات به اين كه تبصره 1 ماده 23 در مواردي كه از شمول اين قانون روابط مالك و مستأجر را حتي به احكام قطعي

كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آيين دادرسي مدني)ماده 9 قانون

آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )كه مقرر ميدارد، احكام و قرارها باید اساسا طبق قانوني كه در زمان صدور آن الزم العمل است صادر گردد؛ بنا به جهات مذكور قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي الزم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبال طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.

اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 الزم الرعايه خواهد بود.

فهرست:

حقوق مدنی: بخش نخست

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ميزان اجارهبها و ترتيب پرداخت 

فصل سوم: در تنظيم 

فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره

فصل پنجم: حق كسب يا پيشه يا 

فصل ششم: تعميرات

فصل دوم: سرقفلي

فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی

فصل سوم: ازدواج

فصل چهارم: طلاق

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری

فصل هفتم: مقررات کیفری

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

مبحث سوم: طالق توافقی

مبحث چهارم: داوری

مبحث پنجم: حقوق زوجه

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طالق و گواهی عدم امکان سازش

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

مبحث نهم: مقررات کیفری

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره

مبحث چهارم: اتیان سوگند

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده 

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره ای

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

مبحث نهم: سایر موارد

فصل سوم: ثبت ازدواج و طالق

فصل چهارم: نحوه مالقات والدین با طفل

باب دوم: در قیمومت

فصل دوم: ترتیب تعیین قیم

فصل سوم: اختیارات و مسئولیت 

فصل چهارم: عزل قیم

باب سوم: امور راجع به امین

باب چهارم: راجع به غایب مفقوداالثر

فصل دوم: در تعیین امین

فصل سوم: دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

فصل چهارم: در حکم موت فرضی

باب پنجم: در امور راجع به ترکه

فصل دوم: در مهر و موم

فصل سوم: در برداشتن مهر و موم

فصل چهارم: در تحریر ترکه

فصل پنجم: راجع به دیون متوفی

مبحث دوم: قبول ترکه

مبحث سوم: رد ترکه

مبحث چهارم: قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

مبحث پنجم: تصفیه

فصل ششم: راجع به وصیت

فصل هفتم: در تقسیم

فصل هشتم: در ترکه متوفای بالوارث

فصل نهم: راجع به ترکه اتباع خارجه

فصل دهم: در تصدیق انحصار وراثت

باب ششم: در هزینه

بخش اول: قسمتهای مختلف ساختمان

فصل دوم: قسمتهای مشترک

بخش دوم: اداره امور ساختمان

فصل دوم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران

فصل سوم: هزینههای مشترک

فصل چهارم: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

بخش نخست: کلیات

بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

بخش سوم: حقوق و تعهدات صندوق

بخش چهارم: پرداخت خسارت

بخش پنجم: تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

بخش ششم: مقررات کیفری

بخش هفتم: مقررات نهایی

فصل یکم: تعاریف

فصل دوم: حقوق پدیدآورنده

فصل سوم: ‌مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر

فصل چهارم: تخلفات و مجازاتها

فصل اول: مقررات عمومی تنظیم اظهار نامه ثبت اثر

فصل دوم: مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر

فصل سوم: مرجع ثبت و اقدامات ثبتی:

بخش دوم: آیین دادرسی مدنی

مبحث دوم: دادورزها (مأمورين اجرا) 

مبحث سوم: ترتيب اجرا

فصل دوم: توقيف اموال

مبحث دوم: در توقيف اموال منقول

مبحث سوم: صورتبرداری اموال منقول

مبحث چهارم: ارزيابي اموال منقول

مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقیف شده

مبحث ششم: توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است

مبحث هفتم: توقيف حقوق مستخدمين

مبحث هشتم: توقيف اموال غير منقول

مبحث نهم: صورتبرداري اموال غير منقول

مبحث دهم: ارزيابي و حفظ اموال غير منقول

فصل سوم: فروش اموال توقيف شده

مبحث دوم: فروش اموال غير منقول

فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث

فصل ششم: حق تقدم

فصل هفتم: تأديه طلب

فصل هشتم: هزينههاي اجرايي

فصل نهم: احكام و اسناد الزماالجراء كشورهاي خارجي

بخش اول: تشکیالت

بخش دوم: آیین‌ دادرسی

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

دوم: دستور موقت

سوم: رسیدگی و صدور رأی

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی

بخش سوم: اعاده دادرسی

بخش چهارم: اجرای احکام

بخش پنجم: سایر مقررات

بخش اول: کلیات

بخش دوم: انتخاب هیئت مدیره

بخش سوم: انتخابات هیئترییسه کانون و وظایف آن

بخش چهارم: آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی

بخش پنجم: درجه بندی وکلا و ترفیعات

بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا

بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی

بخش هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

بخش نهم: اجرای احکام انتظامی

بخش دهم: سایر مقررات

فصل اول: دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

فصل دوم: مجازاتها و تخلفات انتظامی

فصل سوم: آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

فصل چهارم: تعلیق قاضی

فصل پنجم: رسیدگی به صالحیت قضات

فصل اول: تشکیلات

فصل دوم: تخلفات انتظامی

فصل سوم: آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

فصل چهارم: تعلیق قاضی

فصل پنجم: رسیدگی به صالحیت قضات

فصل اول: مواد عمومی

فصل دوم: مواد اختصاصی

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص‌ نفس

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو

مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازاتهایت بعید و نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

بخش چهارم: حقوق تجارت

مبحث اول: سازمان اداره تصفيه 

مبحث دوم: اقدامات تاميني اداره تصفيه 

مبحث سوم: دعوت بستانكاران 

مبحث چهارم: اداره اموال 

مبحث پنجم: رسيدگي به مطالبات 

مبحث ششم: تصفيه 

مبحث هفتم: تقسيم وجوه حاصله از فروش 

مبحث هشتم: خاتمه ورشكستگي 

مبحث نهم: مقررات مالي 

مبحث دهم: مقررات مخصوص 

فصل اول: اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

فصل دوم: عضو

فصل سوم: سرمایه

فصل چهارم: حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

فصل پنجم: تعاونیهای تولید و توزیع

فصل ششم: ارکان تعاونیها

بخش اول: مجمع عمومی

بخش دوم: هیئت مدیره

بخش سوم: بازرسی

فصل هفتم: اتحادیه تعاونی

فصل هشتم: تشکیل و ثبت تعاونیها

فصل نهم: ادغام، انحالل و تصفیه

بخش دوم: انحلال و 

فصل دهم: اتاق تعاون

فصل یازدهم: وزارت تعاون

فصل دوازدهم: سایر مقررات

فصل اول: کلیات و چگونگی ثبت و تشکیل تعاونیها

فصل دوم: چگونگی ادغام شرکتهای تعاونی

فصل سوم: چگونگی انحلال و تصفیه تعاونیها

فصل چهارم: چگونگی نظارت بر انتخابات شرکتها، اتحادیههای تعاونی و اتاقهای تعاون

فصل پنجم: حمایت از تعاونیها

فصل ششم: نظارت بر بخش تعاونی

فصل هفتم: سایر مقررات

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: قلمرو فعاليتهاي هريک از بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي

فصل سوم: سياستهاي توسعه بخش تعاون

فصل چهارم: ساماندهي شرکتهاي دولتي

فصل پنجم: فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي

فصل ششم: توزيع سهام عدالت

فصل هفتم: هیئت واگذاري و وظايف آنفصل هشتم: شورايعالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44 )قانون اساسي و وظايف آن

فصل نهم: تسهيل رقابت و منع انحصارفصل دهم: مواد متفرقه

فصل اول: تعاريف و اصطالحات

فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار

فصل سوم: بازار اوليه

فصل چهارم: بازار ثانويه

فصل پنجم: اطالعرساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

فصل ششم: جرايم و مجازاتها

فصل هفتم: مقررات متفرقه

فصل دوم: تعریف

فصل سوم: تفسیر قانون 

فصل چهارم: اعتبار قراردادهای خصوصی 

مبحث دوم: در احكام داده پیام 

مبحث سوم: داده پیام مطمئن

فصل دوم: پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن 

مبحث چهارم: مبادله »داده پیام

فصل دوم: انتساب »داده پیام«

فصل سوم: تصدیق دریافت

فصل چهارم: زمان و مكان ارسال و دریافت »داده پیام«

باب دوم: دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی 

فصل دوم: در قواعد تبلیغ Marketing

فصل سوم: حمایت از »دادهپیام«های شخصی حمایت از داده Protection Data

مبحث دوم: حفاظت از »داده پیام« در بستر مبادلات الكترونیكی

فصل دوم: حمایت از اسرار تجاری Secrets Trade

فصل سوم: حمایت از عالئم تجاری Names

باب چهارم: جرایم و مجازاتها

مبحث دوم: جعل كامپیوتری

مبحث سوم: نقض حقوق انحصاری در بستر مبادالت الكترونیک

فصل دوم: نقض حمایت از »دادهپیام«های شخصی/ حمایت از داده

مبحث چهارم: نقض حفاظت از »داده پیام« در بستر مبادلات الكترونیكی

فصل دوم: نقض اسرار تجاری

فصل سوم: نقض عالئم تجاری

فصل چهارم: سایر

باب پنجم: جبران خسارت

باب ششم: متفرقه

بخش پنجم: حقوق جزا

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: شناسایی ارباب رجوع

فصل سوم: ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

فصل چهارم: گزارشهای الزامی

فصل پنجم: امور مربوط به مبادالت ارزی

فصل ششم: نگهداری سوابق و اطلاعات

فصل هفتم: آموزشفصل هشتم: سایر موارد

قانون جرایم رایانهای مصوب 

مبحث دوم: شنود غیرمجاز

مبحث سوم: جاسوسی رایانه ای

مبحث دوم: تخریب و اخالل در دادهها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی

فصل سوم: سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه

فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخالق عمومی

فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب

فصل ششم: مسئولیت کیفری اشخاص

فصل هفتم: سایر جرایم

فصل هشتم: تشدید مجازاتها

بخش دوم: آیین دادرسی

بخش سوم: سایر مقررات

باب ششم: جرایم و مجازات

فصل هفتم: مقررات کیفری

بخش ششم: حقوق ثبت

باب اول: تشكيلات اداري ثبت

باب دوم: ثبت عمومی 

فصل دوم: اعتراض

فصل سوم: در آثار ثبت

باب سوم: ثبت اسناد

فصل دوم: آثار ثبت اسناد

فصل سوم: در امانت اسناد

باب چهارم: دفاتر اسناد رسمی

باب پنجم: اجرای مفاد اسناد رسمی

باب ششم: جرایم و مجازات 

باب هفتم: تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

باب هشتم: مواد مخصوصه

باب نهم: مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک 

فصل اول: دفاتر ثبت اسناد و املاک

فصل دوم: در شمارهگذاری املاک و توزیع اظهارنامه

فصل سوم: درخواست ثبت

فصل چهارم: در آگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک

فصل پنجم: در اعتراض

فصل ششم: در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقاالت ملک

فصل هفتم: این فصل شامل مواد 127 تا 160 مربوط به محققین ثبت بوده که با حذف محققین ثبت از تشکیلات سازمان ثبت، عمال ملغی شده است. 

فصل اول: تشکیلات دفتر خانه

فصل دوم: انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

فصل سوم: مقررات مربوط به دفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران

فصل چهارم: تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

فصل پنجم: امورمالی

فصل ششم: کانون سردفتران و دفتریاران

فصل هفتم: مقررات مختلفه

فصل اول: کلیات

مبحث دوم: پذیرش سردفتر

مبحث سوم: تأسیس دفترخانه

فصل دوم: انتخاب سردفتران و دفتریاران

مبحث دوم: مراسم سوگند

مبحث سوم: تضامین

فصل سوم: انتخابات کانون

فصل چهارم: قواعد اداری حاکم بر دفترخانه

مبحث دوم: حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران

فصل پنجم: تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی 

مبحث دوم: آیین دادرسی

فصل ششم: مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

مبحث دوم: مقررات مربوط به بازنشستگی

فصل اول: تعاریف 

فصل دوم: صدور اجراییه 

فصل سوم: ابلاغ 

فصل چهارم: ترتیب اجراء 

فصل پنجم: بازداشت اموال منقول 

فصل ششم: بازداشت اموال نزد شخص ثالث 

فصل هفتم: بازداشت اموال غیرمنقول 

فصل هشتم: ارزیابی 

فصل نهم: در وثیقه 

فصل دهم: در مزایده 

فصل یازدهم: تخلیه و ختم عملیات اجرایی

فصل دوازدهم: هزینه های اجرایی 

فصل سیزدهم: شكایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شكایات 

فصل چهاردهم: امور متفرقه 

سرشناسه: افشاری، مصطفی، ۱۳۶۸ ،- گردآورنده

عنوان قراردادی: ایران. قوانین و احکام etc, Laws. Iran.

عنوان و نام پديدآور: قوانین خاص نموداری حقوقی کیفری/ تدوین مصطفی افشاری،

محمدمهدی رحیمی، نگار روشنی؛ ]برای[ گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.

مشخصات نشر: تهران: چتر دانش، ۱۴۰۰.

مشخصات ظاهری : 1262 ص.

978-600-410-512-5 :شابک

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: ایران -- قوانین و احکام

.Iran -- *Laws, statutes, etc :موضوع

شناسه افزوده: رحیمی، محمدمهدی، ۱۳۵۹ ،- گردآورنده

شناسه افزوده: روشنی، نگار، ۱۳۷۰ ،- گردآورنده

شناسه افزوده: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

رده بندی کنگره: KMH۱۵

رده بندی دیویی: ۵۵/۳۴۹

شماره کتابشناسی ملی: ۸۵۰۷۹۵۰

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا  نام کتاب: قوانین خاص نموداری حقوقی کیفری

ناشر: چتر دانش

تدوینگران: مصطفی افشاری، محمدمهدی رحیمی، نگار روشنی، گروه علمی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

ویراستار: مهدی چراغ

1000 :شمارگان

نوبت و سال چاپ: اول- 1400

978-600-410-512-5 :شابک

×

چطور میتونم کمکت کنم؟