قوانین خاص جزایی 09035116815 | چتردانش✅

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرک تها یا تجارتخان هها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واه ی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید

قوانین خاص جزایی

در بخش قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367/6/28 مجلس شورای اسلامی می خوانیم: 

ماده 1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرک تها یا تجارتخان هها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واه ی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند.

خرید مجموعه حقوق تجارت

و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازما نها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی ی ا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای س هگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد.

یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدما ت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس( و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

خرید کتاب قانون تجارت نموداری

تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نی زجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه بخش نخست: حقوق جزا 9 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

همچنین مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ اعلام شده مورخ 19/5/1398

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آورده شده است:

حقوق جزا

1

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 -تعزیرات مصوب 1375

2

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کلاهبرداری مصوب 1367

3

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و الحاقیه آن

4

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

5

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

6

قانون صدور چک با آخرین اصالحات تا سال 1397

7

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

8

قانون جرایم رایانه ای

9

قانون مبارزه با پولشوئی

10

قانون مبارزه با قاچاق انسان

11

قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند

12

قانون جرم سیاسی

13

قانون خودداری از کمک به مصدومین

14

قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات

15

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

16

قانون مربوط به مجازات اسید پاشی

17

احکام جزائی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

خرید مجموعه قوانین ثبت اسناد واملاک (رقعی) 

آیین دارسی کیفری

1

اصول جزایی قانون اساسی مصوب 1358 -اصلاحی 1368

2

قانون آیین دادرسی کیفری

3

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

4

قانون رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع

5

آییننامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398

فهرست مطالب کتاب

بخش نخست: حقوق جزا 7

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367 مجلس شورای

اسلامی

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 با اصلاحات 1384

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷

قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات 1372 ،1382 و 1397

بخشنامه صادره از بانک مرکزی در خصوص شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده

مورخ1397

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات

بعدی

قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات 1397

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

مصوب 1386

قانون جرم سیاسی مصوب 1395قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 مجلس شورای ملی 

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 مجلس

شورای اسلامی 

قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337

احکام جزایی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310

احکام جزایی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347 كمیسیون خاص

مشترك مجلسین) 

احکام جزایی قانون حمایت خانواده مصوب 1391

فهرست بخش دوم: آیین دادرسی کیفری 111

اصول جزایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات 1368

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ

04/۱۲/۱۳۹۲قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382

آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات،

شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398

رئیس قوه قضاییه

عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام

عنوان ونام پديدآور : مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت) قوانین

خاص جزایی(/ تدوین گروه علمی موسسه آموزش عالی

 آزاد چتر دانش.

مشخصات نشر: تهران: چتر دانش، ۱۳۹۸

مشخصات ظاهری: 152 ص.

شابک: 5-356-410-600-978

وضعیت فهرستن ویسی: فیپا

موضوع: Iran -- law Criminal 

موضوع : حقوق جزا -- ایران

موضوع: Iran -- procedure Criminal 

موضوع : آیین دادرسی جزایی -- ایران

موضوع : Iran -- Law

موضوع : حقوق -- ایران

موضوع : وکالت -- ایران

موضوع : (Iran -- Contract (Mandate

شناسه افزوده : موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

رده بندی کنگره : KMH۳۷۹۴

رده بندی دیویی : ۵۵/۳۴۵‭‬‬‬‬

شماره کتاب شناسی ملی : ۵۸۵۶۷۰۹

آدرس فروشگاه : کيانپارس بين 19 و 20 غربي مجتمع هديه طبقه 3 واحد9

×

چطور میتونم کمکت کنم؟