معرفی کتاب قانون یار حقوق جزای عمومی 🔶 09035116815

قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسئوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

معرفی کتاب قانون یار حقوق جزای عمومی

سرشناسه مختارزاده، میثم، ۱۳۶۰ 

عنوان و نام پديدآور قانون یار حقوق جزای عمومی

مشخصات نشر تهران: چتر دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری 611ص.

شابک 7-62-7316-600-978

وضعیت فهرست نویسی فیپای مختصر

يادداشت این مدرک در آدرس ir.nlai.opac://http

 قابل دسترسی است.

شماره کتاب شناسی ملی ۳

نام کتاب قانون یار حقوق جزای عمومی

ناشر چتر دانش

مؤلف میثم مختارزاده

نوبت و سال چاپ سوم- 1398

شمارگان 1000

شابک 7-62-7316-600-978

قيمت 75000 تومان

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: مواد عمومي 

فصل اول: تعاريف 

فصل دوم: قلمرو اجراي قوانين جزایي در مکان 

فصل سوم: قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان 

فصل چهارم: قانونيبودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري 

بخش دوم: 

فصل اول: مجازاتهاي اصلي 

فصل دوم: مجازاتهاي تكميلي و تبعي 

فصل سوم: نحوه تعیین و اعمال مجازاتها 

فصل سوم: نحوه تعيين و اعمال مجازاتها 

فصل چهارم: تخفيف مجازات و معافيت از آن 

فصل پنجم: تعويق صدور حكم 

فصل ششم: تعليق اجراي مجازات 

فصل هفتم: نظام نيمه آزادي 

فصل هشتم: نظام آزادي مشروط 

فصل نهم: مجازاتهاي جايگزين حبس

فصل دهم: مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان 

فهرست

فصل یازدهم: سقوط مجازاتها 

مبحث اول: عفو 

فصل اول: تشکیلات 

فصل دوم: روش کار 

فصل سوم: مناسبت های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 

فصل چهارم: سیاستها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 

مبحث دوم: نسخ قانون 

مبحث سوم: گذشت شاکي 

مبحث چهارم: مرور زمان 

مبحث پنجم: توبه مجرم 

مبحث پنجم: اعمال قاعده درأ 

بخش سوم: جرائم

فصل اول: شروع به جرم 

شروع به جرم در قوانین متفرقه کیفری 

فصل دوم: شرکت در جرم 

فصل سوم: معاونت در جرم 

چند نمونه از احکام دیوانعالی کشور در خصوص بحث معاونت در جرم

فصل چهارم: سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته 

اسباب تشدید مجازات 

فصل پنجم: تعدد جرم 

فصل ششم: تکرار جرم 

بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری

فصل اول: شرایط مسئولیت کیفری 

فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری 

تاریخ تحوالت حقوق جزا 

مکتب فایدة اجتماعی 

مکتب عدالت مطلق 

مکتب کلاسیک 

مکتب تحققی (اثباتی)

مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی (مکتب اثباتی انتقادی)

مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای تجربه (مکتب اصالت عمل کیفری)

دفاع اجتماعی ترکیبی (مکتب آدلف پرنس)

دفاع اجتماعی برمبنای دفاع مطلق از فرد (مکتب نفی حقوق جزا)

دفاع اجتماعی برمبنای دفاع مطلق از فرد و جامعه (مکتب دفاع اجتماعی جدید)

دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی 

سؤالات متفرقه حقوق جزای عمومی 

چند نمونه از سؤالات قوانین متفرقه جزایی 

قوانین متفرقه 

قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 

بخش یکم: جرائم و مجازاتها 

فصل یکم: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی 

مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز 

مبحث دوم: شنود غیرمجاز 

مبحث سوم: جاسوسی رایانه ای 

فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی 

مبحث یکم: جعل رایانه ای 

مبحث دوم: تخریب و اخالل در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی 

فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه 

فصل چهارم: جرائم علیه عفت و اخالق عمومی 

فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب 

فصل ششم: مسئولیت کیفری اشخاص 

فصل هفتم: سایر جرائم 

فصل هشتم: تشدید مجازاتها 

بخش دوم: آیین دادرسی 

بخش سوم: ساير مقررات 

فصل اول: تعاریف 

فصل دوم: جمع آوری ادله الکترونیکی 

الف- نگهداری داده ها 

ب- حفاظت از ادله رایانه ای 

ج- ارائه ادله رایانه ای 

د- تفتیش و توقیف ادله رایانه ای 

فصل سوم: امور متفرقه 

فصل اول: شرايط استرداد 

فصل دوم: ترتيب استرداد 

فصل اول: تعاریف، مصادیق و تشکیالت 

فصل دوم: پیشگیری از قاچاق 

فصل سوم: قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز 

فصل چهارم: قاچاق کالاهای ممنوع 

فصل پنجم: قاچاق سازمان یافته و حرفهای 

فصل ششم: جرائم مرتبط 

فصل هفتم: مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

فصل هشتم: مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق 

فصل نهم: اموال ناشی از قاچاق 

فصل دهم: مقررات عمومی 

فهرست منابع 

امکان سفارش تلفنی وجود دارد، برای این منظور با شماره تلفن  09035116815 تماس بگیرید.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

بخش اول: مواد عمومی

فصل اول: تعاریف

ماده 1 -قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسئوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

نکته ۱ :بخشی از قانون مجازات اسالمی ١۳٩۲ مختص قواعد کلی و عام یعنی حقوق جزای عمومی و بخش دیگر آن مختص جزای اختصاصی (بخش قصاص و محاربه و سرقت حدی و ...) است. در این قانون ادله اثبات دعوی کیفری به طور جداگانه و برخی نوآوریهای جدید مثل طبقه بندی مجازاتها و نظام نیمه آزادی و ... دیده می شود.

در یک تقسیم بندی حقوق جزا به سه بخش حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری تقسیم شده است:

حقوق جزای عمومی: سخن از جرم و مجازات و مسئولیت کیفری مجرمان است و در حقیقت این حقوق جزای عمومی: سخن از جرم و مجازات و مسئولییات و قواعد عمومی است که به همه جرائم نظر دارد. در قانون مجازات اسالمی

رشته از حقوق جزا کل مصوب ۱۳۹۲ مواد ۱ تا ۱۵۹ دربرگیرنده بیشترین حجم مباحث حقوق جزای عمومی ایران است.

حقوق جزای اختصاصی: جرائمی خاص همانند قتل، سرقت و کلاه برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن در قوانین تعیین می گردد. حقوق جزای اختصاصی قدیمی ترین قسمت حقوق جزا، می باشد و زمانهای قدیم قوانین جزایی منحصر به قواعد حقوق جزای اختصاصی بوده است.

آیین دادرسی کیفری: از جمله قوانین شکلی است که شامل تعیین صلاحیت دادگاهها و بررسی فرآیند و تشریفات رسیدگی از لحظه تعقیب و کشف جرم (مراحل بدوی تشکیل پرونده) تا صدور و اجرای حکم (مراحل پایانی و مختومه‌‌کردن پرونده) می باشد.

نکته ٢ :حقوق جزا علمی است که، متکفل بحث از جرم، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئولیت وی، واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه و اصول محاکمات جزایی می باشد.

نکته ٣ :حقوق جزا به دلیل اینکه هدف اصلی آن حفظ نظم عمومی است، از رشته های حقوق عمومی جزء حقوق داخلی است. محسوب می شود. همچنین به علت ویژگی درون مرزی بودن آن عمدتاجزء حقوق داخلی است.

×

چطور میتونم کمکت کنم؟